Zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie! Viac tu

HRAJ SO ZOROU O DIAMOND YACCU

 

Štatút súťaže na Instagrame


ŠTATÚT SÚŤAŽE „HRAJ SO ZOROU O DIAMOND YACCU“

 

Úvod
Spoločnosť BOOS TRADE, s. r. o., vyhlasuje súťaž  s názvom „HRAJ SO ZOROU O DIAMOND YACCU“ podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.

 
I. Usporiadateľ Súťaže
Usporiadateľom súťaže „ HRAJ SO ZOROU O DIAMOND YACCU “ (ďalej len „Súťaž“)  je spoločnosť BOOS TRADE, s. r. o., so sídlom Brnenská 49/A, Košice, (ďalej len “Organizátor“) v spolupráci s reklamným partnerom organizátora Zorou Czoborovou (ďalej len „Spoluorganizátor“).
Cieľom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb Organizátora.
 
 
II. Trvanie Súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 22.01.2021 do 29.01.2021.
 
 
III. Účastníci Súťaže
Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa môže stať ktokoľvek, kto v čase trvania súťaže, uvedenom vyššie v Článku II, napíše do komentára pod súťažný príspevok odpoveď na otázku, ktorá bude v danom súťažnom príspevku na Instagram stránke spoluorganizátora, a dá „Sledovať“ Instagramovú stránku Organizátora a Spoluorganizátora. Spoluorganizátor vyžrebuje jedného (1) výhercu súťaže, ktorý získa výhru:
•    uvedenú v danom súťažnom príspevku 1x diamond yacca + kys. Hyalurónová a 1x diamond yacca + flavonoidy

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a partnera, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Organizátora Súťaže.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami (najmä so Spoluorganizátorom), ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
Zapojením sa do Súťaže, Súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje Súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi Súťažiacich sa bude riadiť ustanoveniami § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom, udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska a zaznamenanie adresy na zaslanie výhry.
Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži:

a) vyhlasuje, že:
i. je občanom Slovenskej republiky;
ii. je plnoletý alebo
iii. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách Súťaže a spojené s účasťou v Súťaži robí za Súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané Súťažiacim v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradí.

 

IV . Podmienky Súťaže
Úlohou Súťažiaceho je napísať do komentára pod súťažný príspevok na Instagram stránke spoluorganizátora zadanie uvedené v súťažnom príspevku.
Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na Instagram stránke spoluorganizátora.

 

V. Výhra
Výhra v súťaži je vždy uvedená v súťažnom príspevku.
Výhru podľa tohto štatútu poskytuje Organizátor.

 

VI. Žrebovanie a odovzdávanie výhier
Žrebovanie Súťaže bude prebiehať na Instagrame spoluorganizátora, a to 29.01.2021.
Výhercu bude s oznámením o výhre prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame kontaktovať spoluorganizátor v lehote do 14 pracovných dní od termínu žrebovania.
Organizátor je oprávnený vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo ak správanie Súťažiaceho bude v rozpore s dobrými mravmi.
Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ani verejnou súťažou v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Organizátor vyzve výhercu na potvrdenie osobných údajov výhercu v rozsahu: meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo kontaktná poštová adresa a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu výhry. Poskytnutie osobných údajov výhercom je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru.
Ak sa Organizátor nemôže skontaktovať s výhercom alebo sa výherca neozve Organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo výhercu na výhru zaniká a výhru získava vyžrebovaný náhradník. Výhra podľa článku V. bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry .
Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

 

VI. Spracúvanie osobných údajov
Súťažiaci zapojením sa do Súťaže poskytuje Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu prihlasovacie meno na stránke Instagram pod súťažným príspevkom na Instagram stránke organizátora. Výherca na základe vlastného rozhodnutia poskytne Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty (email), adresa trvalého pobytu a mobilné telefónne číslo formou súkromnej správy na Instagram , a to v elektronickej forme. Súťažiaci poskytuje svoje osobné údaje špecifikované vyššie vedome a dobrovoľne, čo potvrdzuje zdieľaním komentára pod súťažným príspevkom.
 
Organizátor udržiava primerané technické, administratívne a fyzické prostriedky a opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením a prístupom, zneužitím. Osobné údaje v spoločnosti spracúvajú len osoby, ktoré boli poverené spracúvaním osobných údajov a riadne zaškolené.

Súťažiaci, ktorý poskytol Organizátorovi svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli poskytnuté všetky informácie vyžadované Nariadením.

 

VII. Záverečné ustanovenia
Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoju vôľu riadiť sa pravidlami Súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte a pokynmi vydanými Organizátorom.
Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.
Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na Instagram stránke spoluorganizátora.
Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook ani Instagram

 

V Košiciach, dňa 20.01.2021, BOOS TRADE, s.r.o.
Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Instagram. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.